Smluvní podmínky

předchozí (neplatná) verze:  Smluvní podmínky pro sezónu 2017 k vytištění

Smluvní podmínky pro dětské zotavovací akce spolku Eldorádo z.s.
platné od 20.10.2017 pro pobyty v letní a zimní sezóně 2018

Smluvní vztah mezi spolkem Eldorádo z.s. a objednatelem se řídí ustanoveními Občanského zákoníku a je upraven těmito podmínkami.

Smluvní strany

- Spolek Eldorádo z.s., IČ: 22673997, se sídlem Topolová 405, 251 63  Strančice (dále jen "pořadatel")
- Zákonný zástupce účastníka (dále jen "objednatel")

Rozsah plnění

Pořadatel poskytuje svoje služby účastníkům letních a zimních táborů, tj. dětem a mládeži. Pořadatel zabezpečuje služby na základě přihlášky dítěte, vyplněné objednatelem. Rozsah plnění zahrnuje zajištění programu, ubytování, stravování, pedagogický a zdravotnický dozor účastníka akce dle platných legislativních norem, vztahujících se na zotavovací akce pro děti.
Z účasti dítěte na táboře nevyplývá pro objednatele právo na žádné jiné plnění a služby.

Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah (smlouva) mezi objednatelem a pořadatelem vznikne při současném splnění následujících tří bodů:
 1. Objednatel zašle vyplněnou přihlášku dítěte na adresu pořadatele nebo vyplní on-line formulář přihlášky na internetových stránkách pořadatele.
  V přihlášce je objednatel povinen sdělit kromě jiného také důležité informace o zdravotním stavu dítěte, včetně psychických poruch, předepsaných nebo užívaných lécích.
 2. Pořadatel potvrdí (e-mailem, písemně nebo telefonicky) objednateli přijetí přihlášky dítěte na akci pořadatele.
 3. Objednatel buď
  a) uhradí ve lhůtě dle platebních podmínek (10 nebo 5 dnů) od potvrzení přihlášky celou částku nebo zálohu
  1.000 Kč na pobyt účastníka akce. V této lhůtě musí být částka připsána na účet pořadatele v souladu s potvrzením přihlášky a se správným variabilním symbolem (rodné číslo účastníka bez lomítka)
  nebo
  b) poskytne ve lhůtě 10 dnů od potvrzení přihlášky údaje pro fakturaci. Údaje poskytne vyplněním formuláře "Požadavek na fakturaci" na stránkách pořadatele, případně pořadatel obdrží ve stejné lhůtě objednávku organizace (zaměstnavatel jednoho z rodičů, sociální odbor státního úřadu apod.) a současně bude dodržena splatnost faktury vystavené pořadatelem na základě výše uvedených podkladů.

Cena pobytu

Ceny pobytu jsou stanovené jako ceny smluvní. Cena zahrnuje služby, které jsou při každé objednávané činnosti přesně vymezeny.

Pořadatel si vyhrazuje právo odůvodněné změny cen v případě závažných cenových změn na trhu nebo legislativních změn ovlivňujících náklady pořadatele. Pokud v době od podání přihlášky do dne zahájení pobytu účastníka změní pořadatel cenu, je povinen tuto změnu objednateli neprodleně oznámit. Při zvýšení ceny má objednatel právo od uzavřené smlouvy odstoupit (písemně nebo e-mailem) ve lhůtě 10 dnů od oznámení zvýšení ceny. Když tak neučiní ve stanovené lhůtě, je povinen vyšší cenu uhradit.

Platební podmínky u letních táborů

Pokud není vyžadována fakturace, je cena splatná:

 • U přihlášek zaslaných do 20.5. příslušného roku je splatná záloha alespoň 1000 Kč do 10 dnů od potvrzení přihlášky pořadatelem, doplatek může být zasílán v několika splátkách, nejpozději však do 30.5. 
 • U přihlášek zaslaných po 20.5. je celková cena splatná do 10 dnů od potvrzení přihlášky pořadatelem.
 • U přihlášek zaslaných po 20.6. je celková cena splatná do 5 dnů od potvrzení přihlášky pořadatelem.

Cena za pobyt účastníka musí být uhrazena před zahájením akce, na kterou je účastník přihlášen.

Pokud objednatel požaduje platbu celkové částky nebo části ceny na základě vystavené faktury, je celková cena splatná v termínu splatnosti vystavené faktury pořadatele.

Platební podmínky u zimních táborů

Pokud není vyžadována fakturace, je cena splatná:

 • Pro přihlášky zaslané do 5.1. je  záloha 1000 Kč splatná do 10 dnů od potvrzení přihlášky, doplatek do 15.1.
 • Pro přihlášky zaslané po 5.1. je  celá cena splatná do 10 dnů od potvrzení přihlášky.
 • U přihlášek zaslaných po 15.1. je celá cena splatná do 5 dnů od potvrzení přihlášky. 

Cena za pobyt účastníka musí být uhrazena před zahájením akce, na kterou je účastník přihlášen.

Pokud objednatel požaduje platbu celkové částky nebo části ceny na základě vystavené faktury, je fakturovaná částka splatná v termínu splatnosti vystavené faktury pořadatele.

Změna podmínek akce

V závažných a odůvodněných případech může pořadatel změnit termín, program, místo pobytu, cenu činnosti, případně činnost zrušit. Pokud objednatel se změnou nesouhlasí, má právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 10 dnů od sdělení pořadatele o změně některých podmínek akce. Změna podmínek, jakož i nesouhlas objednatele s ní, musí být vyjádřeny písemně nebo e-mailem. Již zaplacenou částku musí pořadatel vrátit objednateli v plné výši (bez účtování stornovacích poplatků) nebo při částečném plnění poměrně k využitým službám.

Účast na pobytu

Objednatel musí zaplatit plnou cenu objednané činnosti v souladu s výše uvedenými platebními podmínkami a řídit se pokyny pro účastníky.

Účastník, který v průběhu tábora nerespektuje program činnosti, případně nedodržuje nebo nesplňuje podmínky pobytu, může být z akce vyloučen, přičemž objednatel nemá nárok na náhradu za nevyužité služby a musí účastníka odvézt na svoje náklady.

Objednatel nemá nárok na vrácení zaplacené ceny služby, kterou nevyužije účastník vlastní vinou.

Pořadatel zodpovídá za organizaci činnosti.

Za škody způsobené účastníky zodpovídá objednatel. Jakékoli vážnější poškození inventáře pořadatele popř. jiného zařízení v průběhu činnosti hradí objednatel.

Odstoupení od smlouvy objednatelem

Objednatel má právo před zahájením akce jednostranně od smlouvy odstoupit. Pořadatel je povinen vrátit zaplacené částky, snížené o stornopoplatky, na účet objednatele, a to nejpozději do 30.9. příslušného roku u letních táborů a do 30.3. příslušného roku u zimních táborů.

Stornopoplatky u letních táborů

Při jednostranném odstoupení objednatele od smlouvy je pořadatel oprávněn účtovat stornopoplatky, jejíž výše záleží na důvodu a termínu odstoupení od smlouvy následovně:
 • Odstoupení do 10.6. (včetně) – 500 Kč.
 • Odstoupení později než 10.6. ale ještě před zahájením akce:
  a) z důvodu onemocnění dítěte doloženého lékařským potvrzením – 20 % ceny, minimálně však 500 Kč,
  b) z ostatních důvodů – 50 % ceny.

Stornopoplatky u zimních táborů

Při jednostranném odstoupení objednatele od smlouvy je pořadatel oprávněn účtovat stornopoplatky, jejíž výše záleží na důvodu a termínu odstoupení od smlouvy následovně:
 • Odstoupení do 15.1. (včetně) – 700 Kč.
 • Odstoupení později než 15.1. ale ještě před zahájením akce:
  a) z důvodu onemocnění dítěte doloženého lékařským potvrzením – 30 % ceny (minimálně 700 Kč),
  b) z ostatních důvodů – 60 % ceny.

Neúčast na pobytu

V případě, že se účastník z důvodů na jeho straně nezúčastní akce nebo na ni vůbec nenastoupí, a přitom objednatel od smlouvy neodstoupí ještě před jejím zahájením nebo zruší účast až po jejím zahájení, nemá objednatel nárok na vrácení zaplacené částky ani jinou finanční kompenzaci.

Odstoupení od smlouvy pořadatelem

Pořadatel může před započetím pobytu nebo v jeho průběhu odstoupit od smlouvy v následujících případech, za kterých objednateli přitom nevzniká nárok na vrácení uhrazené částky, vzniká mu však nárok na finanční kompenzaci:

 1. Účastník vážně narušuje průběh pobytu.
 2. V důsledku poskytnutí nesprávných či neúplných údajů objednatelem (např. při vyplňování přihlášky), kdy nelze bez předchozí dohody zajistit pobyt dítěte, jenž vyžaduje trvalou individuální péči nebo zdravotní péči nad rámec běžných zvyklostí na táborech. 
 3. Účastník pobytu nesplňuje fyzické či psychické požadavky pro účast na táboře nebo mu účast nedovoluje jeho zdravotní stav. 
 4. Pokud účastník není na akci přijat kvůli pedikulóze (zavšivení, hnidy). (Na akci může být přijat až po jejím účinném odstranění.)
 5. Objednatel nedodá předepsanou dokumentaci účastníka pobytu, tj. platný posudek o zdravotní způsobilosti dítěte, kopii průkazu pojištěnce, případně nepodepíše čestné prohlášení (tzv. bezinfekčnost).
 6. Pokud není zaplacena ve lhůtě dle platebních podmínek celá částka za pobyt účastníka.
Dále může pořadatel odstoupit od smlouvy v důsledku tzv. "vyšší moci", tj. z důvodů, kterým nebylo možno zabránit, či je při uzavírání smlouvy předvídat a dále v případě nenaplnění minimálního počtu účastníků na akci. V těchto případech obdrží objednatel uhrazenou částku zpět v plné výši nebo poměrně k využitým službám. Objednateli zároveň nevznikne nárok na žádné jiné náhrady.

Finanční kompenzace při předčasném odjezdu účastníka z letního tábora

Při předčasném odjezdu účastníka z letního tábora z jakéhokoliv důvodu může objednatel uplatnit nárok na finanční kompenzaci za nevyužité dny (noci) pobytu. Nárok objednatel uplatní vyplněním formuláře "Požadavek finanční kompenzace" na stránkách pořadatele, odkaz na formulář je na stránce Přihlášky-letní tábory.

Pořadatel poskytne objednateli finanční kompenzaci ve výši 100 Kč za den (noc), přičemž od takto stanovené celkové částky odečte 200 Kč.

Pořadatel rovněž poskytne objednateli plnou náhradu za zaplacené a nevyužité volitelné příplatky, tj. jednorázový paintball a autobusovou dopravu.

Jinou kompenzaci za nevyužité služby, jež jsou součástí smluvní ceny, pořadatel neposkytuje.

Kvůli pozdějšímu nástupu účastníka na tábor nemá objednatel na finanční kompenzaci nárok.

Pojištění

Pojištění účastníka je věcí objednatele. Pořadatel jej nezajišťuje.

Náklady za ošetření a léčení

Pokud pořadateli vzniknou náklady:

 • za převoz k ošetření, 
 • za léky a léčebné přípravky, 
 • za ošetření poskytnuté třetí stranou (např. Horskou službou nebo zdravotnickým zařízením) 
 • nebo vzniklé v souvislosti s hospitalizací účastníka, 
je objednatel povinen je pořadateli uhradit.

Náklady za ošetření a běžné léky poskytnuté zdravotníkem pořadatele nejsou objednateli účtovány (jsou součástí ceny za pobyt).

Reklamace služeb

V případě, že objednatel zjistí jakoukoli závadu v kvalitě nebo rozsahu služeb, může uplatnit reklamaci. Povinností objednavatele je vadu reklamovat bezodkladně u vedoucího akce, popřípadě u jiného zástupce pořadatele.

Pořadatel je povinen řešit reklamaci neprodleně, a pokud je oprávněná, zjednat okamžitou nápravu.

V případě, že povaha vady neumožňuje reklamaci řešit v průběhu akce, objednatel je povinen uplatnit toto právo ihned po návratu účastníka z akce, avšak nejdéle do 7 dnů písemně nebo e-mailem na adresu pořadatele. Pořadatel je povinen reklamaci prošetřit a rozhodnout o její oprávněnosti do 14 dnů, ve složitých případech do 30 dnů, od podání reklamace.

Pořizování fotografií, audio a video záznamů

Objednatel uděluje souhlas k pořizování fotografií, audio a video záznamů svého dítěte během tábora a souhlasí s veřejnou prezentací těchto záznamů na webových stránkách pořadatele a s jejich použitím k propagačním účelům sdružení.

Další ujednání

a) Objednatel bere na vědomí a souhlasí, že užívání mobilního telefonu účastníkem letního tábora je buď částečně omezeno anebo zcela zakázáno. Informace o tom, na jakých turnusech letních táborů je užívání mobilních telefonů zakázáno, jsou na webových stránkách pořadatele v sekci Info rodičům.

Držení a používání mobilních telefonu na zimních táborech není regulováno (je povoleno).

Objednatel bere dále na vědomí a souhlasí s následujícími ujednáními:

 • Pokud jsou mobilní telefony v daném turnuse letního tábora povoleny, jsou v průběhu táborového pobytu uschovány u vedoucího, přičemž za ně po dobu úschovy pořadatel přejímá odpovědnost, a účastníkům jsou vydávány pouze na období poledního klidu, případně jinou stanovenou dobu.
 • Pokud jsou mobilní telefony v daném turnuse letního tábora zcela zakázány, je objednatel povinen zajistit, aby jeho dítě (účastník tábora) mobilní telefon nepoužívalo, nemělo jej u sebe ani jej do tábora nedovezlo. 
 • Porušení kteréhokoliv výše uvedeného pravidla účastníkem je rovněž považováno za hrubé porušení táborového řádu.
 • Pokud účastník tábora předává vedoucímu mobil do úschovy, je jeho povinností opatřit jej vhodným obalem, vypnout a zabezpečit heslem. Škody vzniklé nedodržením této povinnosti jdou k tíži objednatele.
 • Pořadatel není povinen během úschovy mobilních telefonů zajišťovat žádnou jejich obsluhu ani nabíjení.

b) Pořadatel přejímá hmotnou odpovědnost pouze za cennosti (peníze, elektroniku aj.), které účastník svěří do úschovy svému vedoucímu. Za ztrátu či krádež cenností, které si účastník v průběhu pobytu ponechá u sebe, nenese pořadatel odpovědnost. 

c) Objednatel bere na vědomí, že mezi zakázané vybavení patří alkohol, cigarety, včetně elektronických, drogy, útočné nože a jiné zbraně, střelivo (včetně paintballových a airsoftových kuliček), pyrotechnika, časopisy a jiné předměty s erotickou tematikou a dále též notebooky, tablety a jiné elektronické přístroje. 

Výjimku tvoří pouze předem odsouhlasené nebo doporučené vybavení nutné pro specializované typy táborů (např. airsoftové zbraně nebo střelivo u airsoftového tábora), v těchto případech je však povinností účastníka je mít uložené v určených skladech.

d) Objednatel dává pořadateli souhlas s provedením prohlídky osobních věcí svého dítěte v případě podezření na závažné porušení táborového řádu (krádež cizí věci, držení zakázaného vybavení – viz bod c). 

e) Objednatel nese odpovědnost za škody, které dítě v době pobytu na táboře úmyslně či z nedbalosti způsobí na vybavení tábora nebo jiném majetku. V případě finančních nákladů na opravu nebo výměnu takto poškozeného zařízení se objednatel zavazuje vzniklou škodu uhradit během pobytu nebo po jeho ukončení. 

Objednatel bere na vědomí a souhlasí, že jeho dítě může dobrovolně uhradit malou škodu (do cca 200 Kč), kterou způsobilo, ze svého kapesného.

f) V průběhu pobytu není doporučeno děti navštěvovat.

g) K ukončení táborového pobytu dítěte může dojít výhradně v doprovodu zákonného zástupce, nebo na základě jím podepsaného písemného souhlasu.

h) Pokud objednatel požaduje úpravu některého bodu těchto smluvních podmínek nebo vyžaduje individuální péči nad rámec táborových zvyklostí, anebo vznáší požadavek, jehož splněním podmiňuje platnost své přihlášky, musejí se strany na této změně domluvit. Jednostranné prohlášení objednatele, například v přihlášce, takovou dohodu nenahrazuje. Bez předchozí dohody není pořadatel povinen k takovému požadavku přihlížet a není pro něj nijak závazný.

Závěrečná ustanovení

Vyplněním přihlášky bere objednatel na vědomí a souhlasí s těmito smluvními podmínkami. Objednatel stvrzuje v přihlášce, že těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je respektuje.

Objednatel souhlasí s použitím osobních údajů z přihlášky a dalších dokumentů v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. pro potřeby pořadatele. Pořadatel se zavazuje neposkytovat tyto osobní údaje třetí straně.